Internship Opportunities

Marketing/Technical Intern (Dutch/German)

Studieniveaue: Laatste jaar Bachelor- of Masterstudent aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling.

Studierichting: Marketing en Communicatie of een technische studie.

Duur van de stage: Twee dagen (of langer) per week gedurende 3 maanden of langer. De duur kan worden onderhandeld met de kandidaat). De financiële vergoeding hangt af van het studieniveau en het jaar.

Achtergrond huidig project: BlueXPRT is momenteel betrokken bij verschillende door de EU gefinancierde projecten en bereidt zich voor op nog meer projecten. Deze variëren van innovatieve nieuwe materialen, chemicaliën, technologieën, softwaretools, enzovoort, in samenwerking met toonaangevende multinationals die een duurzame bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Een voorbeeld is het “In-No-Plastic” project, gericht op het creëren van tech-savvy en sociaal verantwoorde strategieën om plastics van verschillende groottes op te ruimen en te verzamelen. De opruimacties zijn gericht op prachtige stranden en grote industriële complexen. Verder is het de bedoeling om uiteindelijk circulaire benaderingen te onderzoeken om de kringloop van plastic te sluiten met een wenselijk verdienmodel.

Verder zijn wij voor het nieuwe X-lives project op zoek naar innovatieve MKB-bedrijven binnen Nederland en Duitsland. Die ga je samen met ons deze bedrijven benaderen om innovaties te realiseren. Dit zal op het gebied zijn van het recyclen en hergebruiken van polymeren, (bouw)materialen en vezels. Hierbij speelt BlueXPRT een rol als netwerker om de bedrijven bijeen te brengen en innovaties te creëren. Goede ideeën worden vervolgens gefinancierd vanuit Europa, en de Nederlandse en Duitse deelstaten. Het is een grote uitdaging om de communicatie in goede banen te leiden en de scope van het project te volgen. Voor jou is dit een geweldige kans om kennis te maken met innovaties, bij te dragen aan duurzaamheid, en tevens een mooie gelegenheid om werkervaring op te doen en je eigen netwerk uit te breiden.

Jouw rol: Afhankelijk van je achtergrond – marketing of technisch.

Marketingachtergrond:

 • Content creëren en verzamelen voor social media.
 • Meten van contentcreatie voor periodieke posts en resultaten.
 • Mediacommunicatie: het verzamelen van content voor persberichten (foto’s en tekst) en het ontwikkelen van een persbericht.
 • Interne communicatie: interviews afnemen en artikelen schrijven.
 • Vrijheid om je eigen creatieve communicatiestrategieën te ontwikkelen met internationale medewerkers binnen projecten.
 • Organiseren van workshops in Nederland/Duitsland.
 • Zoeken naar geschikte MKB-bedrijven en deze samen met een senior collega benaderen/interviewen.

Elke technische achtergrond:

 • Ondersteuning in het aanvraagproces van een groot internationaal consortium.
 • Opzoeken en samenvatten van huidige state-of-the-art oplossingen en helpen bij het formuleren van de voordelen van onze voorgestelde oplossing(en).
 • Ontdekken, verwerken en projectmatig verwerken van marketingbehoeften vanuit de hele organisatie met je eigen ideeën en initiatieven.
 • Deelnemen/assisteren in lopende projecten en nieuwe EC-voorstellen.
 • Organiseren van workshops in Nederland/Duitsland.
 • Zoeken naar geschikte MKB-bedrijven en deze samen met een senior collega benaderen/interviewen.

Kandidaatvereisten:

 • Moedertaal Nederlands of Duits, vloeiend in Engels (minimaal C1-niveau); meertalig is welkom.
 • Flexibel en bereid om zich aan te passen.
 • Goede schrijf- en presentatievaardigheden.
 • Voor de marketingfunctie: Ervaring met de toepassing van online marketingtools en communicatiestrategieën. Bij voorkur een afgeronde bachelor- of MBO-marketing studie.
 • Voor de technische rol: ervaring in lab/veld/bank testen is welkom. Bij voorkeur een afgeronde bachlor- of MBO studie.
Stuur je cv en motivatiebrief naar het onderstaande adres met als onderwerp “Studenten Hulpkracht-BX”. Als je vragen hebt, stuur ze dan naar hetzelfde adres met als onderwerp “Stage – Vragen”.

Marketing/Technical Intern (English)

Study level: Bachelor or Master Graduate at a recognized Dutch Educational Institution.

Field of Study: Technical/Marketing and Communication

Financial Compensation: Depends on the level of education and year

BlueXPRT:

BlueXPRT is currently involved in several EU-funded projects and in preparation for several more. They range from innovative new materials, chemicals, technologies, software tools, etc. in cooperation with leading multinationals who wish to make a sustainable contribution to society.

An example is the “In-No-Plastic” project, centered on creating tech-savvy and socially designated plastic clean-up strategies to gather nano, micro, and macro plastics. The clean-ups are aimed at wonderful beaches and large industrial complexes. Furthermore, the aim is to ultimately investigate circular approaches to close the loop on plastic with a desirable business case.

For a project this vast in scale, ranging from the European Union to the Caribbean, BlueXPRT is designated with a multitude of responsibilities with tasks of various natures, always offering something new! With a consortium of 17 partners across multiple continents, maintaining communication flow and adhering to the project’s scope becomes a great challenge. For you, this will be a great opportunity to be introduced to the world of European innovation, contribute to the movement towards sustainability, broaden your network, and be part of tackling the global problems of today.

Your role – depending on your background: 

Technical position:

 • Support in the application process of a large international consortium
 • Looking up and summarizing current state-of-the-art solutions and helping formulate the advantages of our proposed solution(s)
 • Discovering, processing, and project-based marketing needs from the entire organization with your ideas and initiatives
 • Participate/assist in current projects and new EC proposals.

Marketing position:

 • Creating and Collecting Content for Social Media:
 • Measure content creation for periodic posts and results;
 • Media communication: collecting content for press releases (photos and text) and developing a press release;
 • Internal communication: conducting interviews and writing articles;
 • Freedom to develop your communication strategies and creative strategies with international collaborators within projects.

Candidate Requirements:

 • Fluency in English (C1 level minimum); Dutch or German; multilingual is welcomed
 • Flexible and willing to adapt
 • Good writing and presentation skills
 • For the marketing role: Experience in the application of online marketing tools and communication strategies
 • For the technical role: experience in lab/field/bench testing is welcomed

Please send your CV and Motivation Letter to join_us@blue-expert.com with the subject heading “Internship-BX”. If you have any queries, send them to the same address below with the subject heading “Internship-Queries”.